SignOn

Click here for the English version. 

1. Definities

a. SignOn ICT Trainingen+ (hierna verder te noemen: SignOn) is een educatieve dienstverlener d.w.z. een bedrijf dat (ICT)-trainingen organiseert en faciliteert.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden (ICT)-opleidingen worden georganiseerd en/of gefaciliteerd.
c. Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de tussen SignOn en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat SignOn een bepaalde training zal verzorgen.
d. Opdrachtbevestiging: een formulier waarop SignOn in overleg met de Opdrachtgever een omschrijving geeft van de door SignOn te verrichten werkzaamheden en diensten welke aan de opdracht verbonden zijn.

2. Algemeen

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, training en opleiding (hierna te noemen training) tussen SignOn en de opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. b. Opdrachtaanvaarding
SignOn aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens SignOn dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. De opdrachtgever kan in overleg met SignOn om andere medewerkers verzoeken dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuïteit.
c. SignOn dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.
d. Totstandkoming van de opdracht
SignOn verplicht zich vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben.
e. De opdrachtgever en SignOn kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door SignOn met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.

3. Faciliteiten

a. SignOn verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van trainingen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen SignOn en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen.
b. Als bij uitvoering van de trainingen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de training niet meer door SignOn kan worden gewaarborgd, behoudt SignOn zich het recht voor de training niet te geven of te staken.

4. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van SignOn wordt uitgekeerd.

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

SignOn heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht SignOn tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft SignOn recht op compensatie in verband met al gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. SignOn zal geen schadevergoeding betalen.

6. Annulering door de opdrachtgever

a. Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot en met 20 werkdagen voor aanvang van de training. Bij annulering tussen 20 en 15 werkdagen vóór aanvang van de training is 50% van het trainingsbedrag verschuldigd. Bij annulering tussen 15 en 10 werkdagen vóór aanvang van de training is 70% van het trainingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.
b. Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een training, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

7. Annulering door SignOn

SignOn streeft ernaar een geplande training altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelnemers, een training moet worden geannuleerd of verplaatst, is SignOn niet gehouden aan enige schadevergoeding.

8. Vertrouwelijkheid

SignOn zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de trainingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

9. Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door SignOn, conform de CBS-index regelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

10. In dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht (uitvoering) of binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht (uitvoering) personeel van de wederpartij in dienst nemen, inhuren of met dit personeel over indiensttreding of inhuur onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij.

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en trainingsmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de training zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van SignOn. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van SignOn. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en trainingsmaterialen, waaronder ook software van SignOn geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van SignOn.

12. Auteursrecht

Alle in de training gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

13. Betalingsvoorwaarden

SignOn hanteert, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeenkomen, een betalingstermijn van 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort schiet in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het nog niet nagekomen bedrag voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Deze kosten bedragen tenminste 15% met een minimum van €75,-

14. Geschillenregeling

Geschillen tussen de opdrachtgever en SignOn zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, dan wel door de volgens de wet bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten met SignOn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.